Korona-effekten avtar

Korona-utbruddet og samfunnsnedstenging i Mars hadde negative konsekvensar for Sunnfjord Skog, Fjordtømmer, og skogbruket elles i landet. På lik linje som mange andre spesialiserte hogst-entreprenørar opplevde vi produksjonsstopp frå og med påske og utover i mai. Stor risiko forbunde med oppbygging av tømmerlager i sommerhalvåret, mot eit usikkert marked, var grunnen til at hogstlaga stod stille nokre veker.

No, berre nokre månadar seinare, har usikkerheita i stor grad forsvunne og vi ser at Norge fungerer sjølv i vanskelege tider. Korona-pandemien kan kome tilbake att med store utbrot og nye nedstengingar, men etter å ha vore gjennom ein runde er ein betre mentalt rusta for det som måtte kome.

For skogbruket på Vestlandet og langs kysten, der svært mykje tømmer går på eksport i eit internasjonalt marked, er det grunn til å sjå forretningsmodellen etter i saumane. I år igjen har det vore problem med avsetning for vårt gode skogsråstoff, ein repetisjon vi skulle vore foruten. Vi har underliggande utfordringar med marknadstilgang (pga store skogskader på kontinentet), og ei prisutvikling som ikkje er tilstrekkelig sterk. Dette gjer det vanskeleg å skape gode rammer rundt vår verdikjede, som gavner skogeigar, entreprenør og transportør.

Som entreprenør har ein lagt to vanskelege marknadsperiodar bak seg, som har tæra på finansiell kapital, såvel som menneskelig kapital. Med eit tømmermarked som er som det er på vestlandet, har eigarane i Sunnfjord Skog sett behovet for å utvikle eit breiare tenestetilbod, i første omgang opp mot bygg-og anleggssektoren og statleg verksemd. Arbeidet med omsetting av tømmer gjennom Fjordtømmer AS, der vi er medeigar, har fokus på å styrke vår posisjon mot eksisterande og framtidige kundar, samt tiltrekke frisk entreprenørkapasitet for å fylle nye leveranseførepurnadar.

Reklame

Fjordtømmer AS

FT_Logo001Året 2019 har vore spesielt for oss så langt. Foruten store marknadssvingningar og overføring av deler av kapasiteten vår til austlandet, har vi saman med Woodinvest i Gulen og Glommen Skog i Hedemark, starta tømmeromsetningsselskapet Fjordtømmer.

Fjordtømmer er starta for å halde tømmeromsetningsleddet lokalt, i tillegg til lokale entreprenører og transportører på Vestlandet. Dette er viktig for å bygge ei næring av råstoffet besteforeldrene våre planta.

Fjordtømmer sikter i det lange løp mot å legge forholda til rette for etablere tømmerindustri på Vestlandet. Ei full utnytting av verdikjeda hadde gjort susen, framfor å sende nesten alt tømmeret ut av landsdelen.

9-famkcu1.jpeg

Våren 2017

Året har så langt gjeve gode forhold for hogst. Maskinene våre har hatt arbeid for fleire skogeigarar, i Viksdalen. Tømmerprisane har helde seg gode heile vinteren, og snittprisane har vore på sitt beste sidan 2013.

I tida framover mot sommaren, har vi drifter litt spredd i nabokommunane. Dette er ingen optimal situasjon for oss, men det vil bli slik, i påvente av at tømmerkaia i Eikefjorden skal bli ferdigstilt. Når denne vært opna i slutten av mai, kjem vi til å flytte alt utstyret til Naustdal, der vi har ein relativt stor portefølje.

27.10.2016 Hogst i Førde

I fjerde kvartal 2016 vil vi halde oss i Indre Sunnfjord. Vi har allereie hogge i overkant av 3000m3 gran og furu på Moskog og i Angedalen, og har ca 3000m3 att i Førde pr dags dato.

Gode tømmerprisar og mykje fint vær denne hausten, bidreg til god økonomi for skogeigar.

Utanom den vanlege granhogsten, har vi hogd ut røyrgata til Myklebost Kraft på Jølster.

Avvirking sommaren 2015

Sidan midten av mai har vi drive avvirking i Førde kommune, og vil halde fram i heimkommunen så lenge jobbane held fram å kome inn. Etter grovplanen blir Fjaler neste kommune, og etter synfaringane der, ser vi eit stort potensiale for hogst i denne kommunen. Kunne du tenke deg å få tilbod på hogst, ta kontakt med Martin i Sunnfjord Skog AS, eller Torgrim Østgård i Vestskog.

Biletet er teke i Kusslida, med utsikt over Movatnet.